Hvad er IGP?

IGP kombinerer grundlæggende gestaltprincipper med en systematiseret integrativ felt-model - kvadrantmodellen. IGP udvikler en rammesætning som kan integrere forskellige former for teoretisk, empirisk og praktisk viden om menneskelige livsprocesser.  I den forstand introducerer IGP  en rammesætning for dialog mellem de mange forskellige psykologiske og psykoterapeutiske retninger.

IGP anvender modeller, der integrativt, dvs. kvadrantlogisk, anerkender kompleksiteten af delaspekter og delperspektiver på den større helhed. Modellerne er generiske, hvilket vil sige, at de kan tilpasses og anvendes i forskellige kontekster og indenfor forskellige discipliner. IGP repræsenterer således en Integrativ Generisk Psykologi. Blandt modellerne er Kvadrantmodellen, modeller for selvreguleringsprocesdynamik samt praksismodeller baseret på videnskabeligt baseret viden om grundbehov, grundkompetencer og eksistensvilkår.

Nedenfor følger flere introducerende kommentarer til IGP.  IGP er udførigt beskrevet i bogen Integrative Gestalt Pratice, som er den opdaterede udgave af den danske Integrativ Getalt Praksis.

Lidt om kvadrantmodellen og de fire grundperspektiver

Kvadrantmodellen - en systematiseret feltmodel: Man kan forestille sig kvadrantmodellen som et vindue med fire ruder som repræsenterer fire perspektiver. De to øvre vedrører det enkelte individ; adfærd og krop til højre, personens oplevelse, tanker og følelser til venstre. Det til højre er det, som kan observeres. Det gælder også hjerneprocesser, som kan observeres, hvis man har det rette udstyr. Vi kalder det øvre højre perspektiv for ydre ental. Øvre venstre kvadrant, indre ental, kan ikke observeres. På samme måde er der en flertalsdimension. Individet eksisterer altid i en kontekst. Den ydre observerbare i nedre højre, f.eks. systemsammenhænge og de observerbare interaktioner. I nedre venstre har vi så det indre af den ydre flertalsdimension, meningen med det der kan observeres. Mens et videokamera kan optage mennesker, der render rundt efter en bold på en græsplæne (ydre flertal) og også optage de nedskrevne regelsæt (ydre flertal), der rammesætter deres adfærd,  så er det i indre flertals perspektivet, at vi har en fælles forståelse af, at det er en fodboldkamp. Indre flertal vedrører meningen med det, der kan observeres i ydre flertal. Se evt intro til kvadrantmodellen.

Udover de fire kvadrantperspektiver differentierer vi i IGP mellem Looking AT og Looking AS. I sit psykologarbejde oplever man umiddelbart den anden i et Looking At perspektiv (ser ham udefra) og sig selv ud fra et Looking AS perspektiv. Men man vil samtidig  tilstræbe at forstå den anden indefra (Looking AS) og have opmærksomhed på sig selv i et Looking AT perspektiv.

Når vi udforsker personens gestaltningsdynamik, kan vi se på forholdet mellem perspektiverne, og derved tilvejebringe flere af feltets perspektiver

Grundelementer fra gestalt: Felt, selvregulering og gestaltningsdynamik

Ordet gestalt kommer fra perceptionspsykologien. I og med at vi perciperer, tolker vi samtidigt. Vi gestalter mening. Vi ser fra hver sit perspektiv, og vi ser og oplever ud fra de briller, vi ser med, bl.a. farvet af tidligere påvirkninger, oplevelser og opvækst. Det var den danske psykologiprofessor Edgar Rubin, der fandt, at et organiserende princip for al oplevelse og perception er en vekslen mellem, hvad der danner baggrund, og hvad der danner forgrund for ens opmærksomhed. (jf. vores log: Rubins vase). For at noget træder i forgrund, må noget andet træde i baggrund. Man ser ikke samtidigt en vase og to ansigter. Mens der i Rubins vase kun er to komplementære gestaltningsmuligheder, er mulighederne for, hvordan vi hver især i dagligdagen giver mening, til det vi perciperer, uendelig mangfoldige. Der er, som det er kendt fra gestaltpsykologien, også andre gestaltningsprincipper: tendensen til at skabe helhed, nærhedsprincippet, lighedsprincippet og princippet om at det ufærdige kalder på færdiggørelse.

Feltet er ultimativt altings sammenhæng. Vi definerer feltet som den emergerende selvorganisernde totalitet. Feltet omfatter også feltets historie. Når et 'problem' anskues ud fra en feltforståelse, vil det ofte i sig selv rumme et sæt af løsningsmuligheder, forstået på den måde, at problemet bl.a. har forbindelse til det perspektiv, som det anskues fra. Det, der fra et bestemt perspektiv anskues som et problem, vil i et feltperspektiv (der inkluderer multiple perspektiver) vise sig at rumme både en funktion og en mening i forhold til den måde, som feltet organiserer sig på. Ved at forstå den funktion og mening, vil det, der oprindelig blev oplevet som et problem, få en ny betydning. Det vil typisk være sådan, at når man forstår problemets feltsammenhæng, så får man derved adgang til løsning af problemet.  

Selvregulerings og gestaltningsprocessen: I enhver levende organisme foregår en organisme/omverden selvreguleringsproces. F.eks. vil sult opleves som en ubalance, som gør, at føde træder i forgrund som figur, og organismen vil opsøge føde for at udligne ubalancen. Når behovet er tilfredsstillet, kan en anden figur træde i forgrund. Det, som træder i forgrund, har en særlig interesse eller betydning i forhold til organismens behov. Processen starter med stimuli, indre eller ydre, som man registrerer og sanser. I en optimal selvregulering vil man så identificere de behov, følelser og tanker og også foretage de handlinger, som er situationsrelevante i forhold til denne sansning. Hvis fornemmelsen i maven ikke drejede sig om sult men om en reaktion på, at en ven havde såret mig, så vil jeg måske tage kontakt med vedkommende for en afklarende dialog. Hvis jeg derimod har en tilbøjelig til at undgå en konflikt, som muligvis ville blive tydelig ved at gøre dette, fejltolker jeg måske netop mavefornemmelsen som værende sult og trøstespiser i stedet. Det u-differentierede felt uddifferentieres hele tiden i disse cykliske figur-grund selvregulerings processer. Den optimale selvregulering er balanceret og situationsadækvat, men mange faktorer bl.a. tidligere erfaringer fra ens baggrund interfererer ofte i ens selvregulering og gestaltningsdynamik. Man vil imidlertid ud fra et feltperspektiv kunne afdække mening og funktion i personens gestaltnings- og selvreguleringsdynamik, også selvom det måske objektivt set ikke er den mest situationsadækvate selvregulering. 

 

Gestaltterapi som integrativ

Gestaltterapi er en terapiretning, som er ret ukendt for mange psykologer og psykologistuderende. Der er de senere år fremkommet forskellige nye terapeutiske retninger. En del af disse rummer del-elementer, som findes i gestaltterapi. Vi har imidlertid fundet det påkrævet at opdatere, reformulere og klargøre definitioner på centrale elementer i den klassiske getaltterapis teori og metodeforståelse.

Fritz Perls havde sin baggrund i psykoanalysen, og lod sig inspirere af eksistentialisme, gestaltpsykologi, zenbudisme, neurovidenskab mm, til at udvikle gestaltterapi som en integrativ psykoterapi. IGP ønsker at fortsætte denne bestræbelse ved at være åben overfor at integrere opdateret viden både fra psykologisk forskning og andre områder. 

Integrativ Gestalt Praksis (IGP) omfatter således en opdateret og klargørende videreførelse af centrale grundelementer fra gestalttilgangens teori og metode og udgør en almenpsykologisk og integrativ teori og praksis, der er anvendelig i mange forskellige kontekster - også udover psykoterapi. 

*IGP er grundlagt og udviklet af psykologerne Mikael Sonne, Jan Tønnesvang og James Hammink